Ladda ner hela PDF:en

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande. Register kan till exempel användas för screening och rekrytering, för att ta fram bakgrundsdata för populationen samt för insamling av resultatmått och utfall. Med register menas här register i vården, även om metodiken är tillämplig för alla system som strukturerat används för dokumentation av patienter.